2022 Iň oňat elde süýümli lazer arassalaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

El süýümli lazer arassalaýjy maşynyň aýratynlyklary :

1. Aragatnaşyksyz arassalamak substratlaryň ýüzüne zeper ýetirmez.

2. Takyk ýerleşişine, takyk ululygyna saýlama arassalamak üçin takyk arassalamak.

3. Arassalamak işinde himiki arassalaýjy suwuklyk, sarp edilýän zatlar ýok, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

4. Ulanmak aňsat, diňe işlediň we awtomatiki arassalanmagy amala aşyrmak üçin el bilen dolandyryp ýa-da manipulýator bilen hyzmatdaşlyk edip bolýar.

5. Arassalaýyş netijeliligi wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin adaty arassalaýyş gurallaryndan has ýokary.

6. Göçme lazer arassalaýyş ulgamy durnukly, ideg we ideg zerurlygy ýok diýen ýaly.

7. Döwrebap önümçilikde ýerüsti bejermek üçin önümçilik liniýalarynyň bir bölegi hökmünde ulanylyp bilner.

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Göçme elde süýümli lazer arassalaýjy artykmaçlyklary

  Göçme elde süýümli lazer arassalaýjy maşyn goýmalary

  Haryt bellikleri

  Lazer arassalamak, himiki we mehaniki arassalaýyş usullaryny çalyşmak üçin ekologiýa taýdan arassa lazer ablasiýasy ýa-da fotoablasiýa usulydyr. Lazer arassalaýjy maşyn, CW (üznüksiz tolkun) lazeri ýa-da impulsly lazer bilen obýektiň üstki materialyny şöhlelendirmek we gyzdyrmak üçin lazer ablasiýa maşynynyň bir görnüşidir. ýerüsti materialy aýyrmak maksadyna ýetmek üçin bugarmak ýa-da ýokary derejä çykarmak.Lazer arassalaýjy maşyn, şeýle hem lazer arassalaýjy, lazer pos arassalaýjy maşyn, lazer boýag aýyryjy maşyn, lazer boýag süpüriji maşyn, lazer örtügini aýyrýan maşyn, lazer posyny aýyrýan maşyn, lazer oksidi aýyrýan maşyn, lazer kir arassalaýjy maşyn, lazer ýagyny arassalaýjy maşyn, lazer deskaler enjamy.Lazer arassalaýjy maşynlaryň iň köp ýaýran iki görnüşi bar: biri CW süýümli lazer arassalaýjy maşyn, beýlekisi impulsly lazer arassalaýjy maşyn. CW süýümli lazer arassalaýjy maşyn yzygiderli lazer çeşmesi bilen elde arassa kelläni ulanýar.CW arassalaýjy maşynyň artykmaçlygy ýokary çykdajyly öndürijilikdir.Lazer arassalamak üçin pes talaplaryňyz bar bolsa we poslamaýan polatdan, ýumşak polatdan we demirden pos ýa-da inçe boýagy aýyrsaňyz, tygşytly CW lazer arassalaýjy maşyn talaplary kanagatlandyryp biler. CW lazer arassalaýjy enjamyň güýji 1000W 1500W 2000W.Pulsirlenen lazer arassalaýjy maşyn impuls lazer çeşmesi we galvo arassa kellesi bilen enjamlaşdyrylan.Valueokary bahaly önümleriňiz bar bolsa, esasy materiallary arassalamaly we zyýansyz, impulsly lazer arassalaýjy maşyn ulgamyny ulanmaly. Lazer arassalaýjylary lazeriň peselmegi, lazer boýagynyň aýrylmagy, lazer sinkiniň aýrylmagy, lazer filminiň aýrylmagy, lazer örtügi üçin niýetlenendir.Lazer arassalaýjy maşynlar esasan metaldan pos çykarmak, boýagy aýyrmak, örtmek, örtük aýyrmak, ýag, menek, kir arassalamak we rezin galyndy galyndylaryny arassalamak üçin ulanylýar.

  CNC-FIBER-LASER-Maşyn CNC-Maşyn CNC-ROUTER-Maşyn METLA-MOLD-MASHINE CNC-ROUTER WOOD-LATHE • Öňki:
 • Indiki:

 • Mehaniki sürtülmäni arassalamak, himiki poslama arassalamak, suwuk gaty güýçli täsiri arassalamak we ýokary ýygylykly ultrases sesini arassalamak ýaly adaty arassalaýyş usullary bilen deňeşdirilende, el bilen lazer arassalaýjynyň artykmaçlyklary bar.
  1. Bu “ýaşyl” arassalama usulydyr.Oňa himiki reagent we arassalaýjy suwuklyk gerek däl.Arassalanan galyndylar esasan gaty poroşokdyr.Bu kiçijik, saklamak we gaýtadan işlemek aňsat we himiki arassalama sebäpli daşky gurşawyň hapalanmagyny aňsatlyk bilen çözüp biler.
  2. Adaty arassalaýyş usuly, arassalaýjy obýektiň üstünde mehaniki güýje eýe bolan kontakt arassalamakdyr, obýektiň ýüzüne zeper ýetirýär ýa-da arassalaýjy serişde arassalanýan obýektiň ýüzüne ýapyşýar, aýryp bolmaýar, netijede ikinji derejeli hapalanma.Lazer arassalamagyň aşgazan we kontakt däl tebigaty bu meseleleri çözmegi aňsatlaşdyrýar.
  3. Lazer optiki süýümler arkaly geçirilip bilner, robotlar we robotlar bilen hyzmatdaşlyk edip, uzakdan işlemegi amatly amala aşyryp biler we käbir howply ýerlerde işgärleriň howpsuzlygyny üpjün edip biljek adaty usullar arkaly aňsat bolmadyk bölekleri arassalap biler.
  4. Göçme süýümli lazer arassalaýjy, köp sanly materialdan hapalaýjylary we hapalaýjylary zyýansyz aýyryp biler.
  5. Göçme süýümli lazer arassalaýjy ýokary netijeliligi we wagty tygşytlaýar.
  6. Lazer arassalamak, abraziw däl, kontakt däl, ýylylyk däl täsiri we dürli materiallara ulanylmagy sebäpli iň ygtybarly we täsirli çözgüt hasaplanýar.Daşky gurşawy goramak we howpsuzlygy üçin adaty himiki we mehaniki arassalaýyş usullarynyň ýerine lazer arassalamak bolar.

  El bilen lazer arassalaýjy kellesi

  El süýümli lazer arassalaýjy kellesi

  17b8a03bf3835ec8237af56bcaa6759

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň