2022 Satuw üçin iň oňat göçme elde lazer pasly aýyrmak enjamy

Gysga düşündiriş:

Lazer posyny aýyrýan maşyn näme?

Lazer posyny aýyrýan maşyn, süýümli lazer generatoryndan, lazer posyny aýyrýan ýaragdan we metal ýüzüni şöhlelendirmek üçin impulsly lazer ýa-da CW (üznüksiz tolkun) lazerini ulanýan lazer arassalaýjy maşynyň bir görnüşidir we örtük gatlagy bolup biler fokusirlenen lazeriň energiýasyny derrew siňdiriň, üstündäki pos, örtük ýa-da ýag derrew aýrylyp ýa-da bugarmak, demir ýüzüne berkidilen örtügiň ýokary tizlikli we täsirli aýrylmagy, lazer posynyň ýok edilmegi, esasan zeper ýetirmez ýaly metal substrat.Lazer posyny aýyrýan maşyn, lazer posyny aýyrmak üçin gural, lazer pos arassalaýjy maşyn, lazer pos arassalaýjy, lazer posyny aýyrýan gural, lazer posyny aýyrýan gural, lazer posyny aýyrýan maşyn, lazer deskaler enjamy hökmünde hem bellidir.

Lazer posyny aýyrmak adaty pos aýyrmak usullary bilen edip bolmaýan meseleleri çözüp biler.Specialörite görnüşli metal bölekleri bolsa-da, lazer pos arassalaýjy maşyn pos aýyrmak amallaryny hem ýerine ýetirip biler.Gysgaça aýdylanda, nirede lazer şöhlelenip bilinse, pos, ýag tegmili, boýag gatlagy ýa-da üstündäki oksid gatlagy aýrylyp bilner.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Göçme el göteriji lazer pasly arassalaýjy maşyn goýmalary

  El bilen göterilýän göçme lazer pasly aýyrmak maşyn taslamalary

  Göçme elde göterilýän lazer çüýleri aýyrmak gaplamak we eltip bermek

  Haryt bellikleri

  Göçme lazer pasly aýyrmak maşynyň artykmaçlyklary

  1. Aragatnaşyksyz arassalamak, bölekleriň düýbüne zeper ýetirmezden.
  2. Takyk arassalamak, takyk ýeri, takyk ululygyny saýlap arassalamak.
  3. Hiç hili himiki arassalaýjy suwuklyk, sarp edilýän zatlar, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak ýok.
  4. Dolandyrmak üçin amatly ýörite dolandyryş paneli bilen ýönekeý iş.
  5. Göçme we awtomatiki arassalanmagy amala aşyrmak üçin manipulýator bilen el bilen saklanyp ýa-da hyzmatdaşlyk edip bolýar.
  6. Ergonomiki dizaýn, iş güýjüniň güýjüni ep-esli peseldýär.
  7. Lazer posyny arassalamak ulgamy durnukly, tehniki hyzmat ýok diýen ýaly.

  CNC-FIBER-LASER-Maşyn CNC-Maşyn CNC-ROUTER-Maşyn METLA-MOLD-MASHINE CNC-ROUTER WOOD-LATHE • Öňki:
 • Indiki:

 • Lazer pos arassalaýjy maşyn galyndy senagatynda, apparat senagatynda, awtoulag senagatynda, lukmançylyk pudagynda, elektron senagatynda, öý mebellerinde, aşhana gap-gaçlarynda we hammamda giňden ulanylýar.

  1. Metal üstüň aşagy.
  2. faceerüsti boýag aýyrmak, boýag bilen bejermek.
  3. Hapa, tegmilsiz, hapany arassalamaýan ýer.
  4. faceerüsti örtük, örtük aýyrmak.
  5. oilag tegmili we hapalaýjy arassalama.
  6. Kebşirleýiş ýeri we pürküji ýerüsti deslapky usul.
  7. Kauçuk, plastmassa we metal galyndy galyndylaryny arassalamak.

  El bilen ýasalan lazer pasly aýyrmak maşyn taslamalary

  Lazer pasly aýyrmak maşyn taslamalary

  Enjamyň daşy çyglylyga garşy plyonka bilen örtülendir, soňra bolsa enjamy goramak üçin köpük gatlagy bilen örtülendir. Gaplamak, esasan, gümrükden geçmek aňsat tüsse bolmazdan agaç gaplarda bolýar. Highokary netijelilik ekspress, gapy-gapy hyzmat, öýde galyň, ekspress alyp bilersiňiz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň