Adaty agaç torna enjamy haýal, operator enjamy terk edip bilmeýär, iş talaplary ýokary, torna durnuklylygy pes we çylşyrymly.Operator öwrenmek üçin köp wagt gerek, ýalňyşlyklary goýbermek aňsat, kemçilikli önümleriň ýokary tizligi, gaýtadan işlemegiň tizligi haýal, gaýtadan işlemegiň hili durnuksyz, iş böleginiň üstki gödekligi indiki üwemek prosesiniň kynlygyna gönüden-göni täsir edýär, ýöne iş wagtyny hem düzýär.Zähmet intensiwligi we kynçylyk birneme uly, iş böleginiň bölegi gaty bolanda, iş bölegini döwmek we adamlara şikes ýetirmek aňsat, bu ünsi talap edýän howpsuzlyk meselesi.

APEXCNC doly awtomatikiCNC agaç tornadiňe bir ýuka agaçlary gaýtadan işlemek üçin amatly bolman, eýsem gaty agaçlary gaýtadan işläp bilýär we gaýtadan işleýiş materiallarynyň ýumşak we gatylygy bilen tapawutlanýar, gaýtadan işlenenden soň iş böleginiň üstki bar bolan agaç torna gaýtadan işleýän böleklerinden has ýagty. esasy, düşek, programma dolandyryş ulgamy, şpil gutusy, merkezi tagta, gural göterijiniň hereket ulgamy, guýrugy.Oturgyç we maşyn çalmak ulgamy aşakdakylar bilen häsiýetlendirilýär: programma dolandyryş ulgamy, pyçak gutusy, guýruk, pyçak saklaýjy hereketlendiriji ulgam, düşekde oturdylan maşyn ýaglaýyş ulgamy, krowat we esasy birleşdirilen esas, esasan agaç gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.CNC agaç torna diňe bir simmetrik agaç çybyk böleklerini gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, stoluň aýaklary, beýsbol ýaralary, agaç jamlar, agaç wazalar, ýörite görnüşli senetler we ş.m. ýaly heteroseksual komponentleri gaýtadan işlemegi hem kynlaşdyrýar.Stol aýagynyň CNC agaç marşrutizatory bilen işlenmegi üçin takmynan 10 minut, gödek üwemegi hem öz içine alýan doly awtomatiki CNC agaç torna üçin 2 minut töweregi wagt gerek.Bu gaýtadan işlemegiň netijeliligi, bölekleriň işleýiş netijeliligini we hilini ep-esli ýokarlandyrýarmy?

2

Munuň artykmaçlyklary näme?awtomatiki CNC agaç tornaadaty agaç tornalary bilen deňeşdirilende?

1. Obýektleri gaýtadan işlemäge uýgunlaşmak.

NC agaç torbasyndaky bölekleri üýtgedeniňizde diňe täze bölekleri gaýtadan işlemek üçin gaýtadan işlemeli bolany üçin, adaty agaç tornalaryndan tapawutlylykda, köp gurallary, gurallary we ölçeg gurallaryny öndürmek we çalyşmak zerurlygy ýok, ýa-da torna sazlamak zerurlygy ýok.Şonuň üçin CNC agaç torna bir bölekden beýlekisine çalt üýtgäp biler, bu bir bölek, kiçi partiýa we synagdan geçirilýän täze önümler üçin uly amatlylygy üpjün edýär, diňe bir önümçiligi taýýarlamak siklini gysgaltman, eýsem köp gural çykdajylaryny hem tygşytlaýar.

2. Awtomatiki iş tertibi.

Adaty torna bilen deňeşdirilende, CNC agaçdan işleýän maşyn guralynyň awtomatlaşdyryş derejesi ep-esli gowulaşdy.CNC agaç torna işçilerden enjamlaryň elmydama işlemegini talap etmeýär, ýöne çyzgylary gaýtadan işlemezden ozal CNC torna kompýuterine programmirleme dilini ulanyp, kompýuter merkezi işleýiş bölüminiň üsti bilen işlemäge buýruk berer. enjamlar.San dolandyryş dolandyryş enjamynyň bu görnüşi işçi güýji üçin uly ýeňillikdir we eltmegiň takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

3. Işlemegiň ýokary takyklygy.

CNC agaç torna sanly görnüşde berlen görkezmeler bilen öndürilýär.Häzirki wagtda CNC agaç işläp bejermek enjamynyň impuls ekwiwalenti, adatça, 0,001 mm ýetip bilýär we iýmit zynjyrynyň arka tarapy we nurbat çukurynyň ýalňyşlygy CNC enjamy bilen öwezini dolup biler, şonuň üçin CNC agaç torna has ýokary işleýiş takyklygyny gazanyp biler.Hiliň durnuklylygy, torna gurluşynyň dizaýnynda zerur mehaniki we elektrik integrasiýasynyň aýratynlyklary bilen kesgitlenýär.Birinjiden, mehaniki geçiriş ýalňyşlygyny mümkin boldugyça azaltmak üçin top nurbatynyň gurluşy we arassalaýjy gurluşy ulanylýar, ikinjiden, mehaniki ýalňyşlygy hasam azaltmak üçin programma üpjünçiliginiň takyk öwezini dolmak tehnologiýasy ulanylýar;üçünjiden, programma gözegçilik işleýşi, adam faktorlarynyň işlemegiň takyklygyna täsirini azaltmak üçin ulanylýar.Bu çäreler diňe bir NC agaç torna has ýokary gaýtadan işlemegiň takyklygyny üpjün etmän, has ýokary gaýtadan işlemegiň hiliniň durnuklylygyny üpjün edýär.

4. Gaýtadan işlemegiň hili gowy.

Adaty CNC agaç torna bilen deňeşdirilende, CNC agaç torna diňe bir inçe agaçlary gaýtadan işlemek üçin amatly bolman, eýsem gaty agaçlary gaýtadan işläp bilýär we ýumşak we gaty materiallary ulanmagyň aýratynlyklaryna eýe, gaýtadan işlenenden soň iş bölegi adaty agaç torbasyndan has ýagtydyr.

5. Bir maşyn öndümlidir we işiň netijeliligini ýokarlandyrmak hökmanydyr.

Adaty torna, bir önüm bir wagtyň özünde akylly gaýtadan işlenýär, CNC agaç torna içindäki iki okly iki gurally CNC agaç torna bir wagtyň özünde iki önümi gaýtadan işläp bilýär.Pleönekeý işlemek, aňsat çyzmak, düşünmek aňsat, önüm stilleriniň bir düwmä öwrülmegi, hiç bir hünärmen bilim işgärleri azajyk okuw bilen işläp bilmez.Doly awtomatiki CNC agaç torna bir adam tarapyndan bir wagtyň özünde 2-3 toplum işledip biler, gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar, zähmet we pul tygşytlap, oňat ykdysady peýdalar getirer.Bölekleri gaýtadan işlemek üçin zerur wagt iki bölegi öz içine alýar: ykjam wagt we kömekçi wagt.NC torna wagtyň bu iki bölegini netijeli azaldyp biler, şonuň üçin gaýtadan işlemek öndürijiligi umumy agaç torna garanyňda has ýokarydyr.Eplenýän tizligiň we NC torna iýmitiniň diapazony adaty torna garanyňda has uly.Her amal üçin iň amatly kesiş parametrleri saýlanyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, oňat gurluş berkligi CNC agaç torna agyr kesiş parametrlerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär, motor wagtyny tygşytlaýar.Tizlenme we tizlenme çäreleri NC torna hereket edýän bölekleriniň çalt hereket etmeginde we ýerleşdirilmeginde kabul edilýär, şonuň üçin boş urmagyň ýokary tizligi saýlanýar, bu çalt hereket etmek, çalt yza çekilmek we adaty torna garanyňda has az wagt sarp edýär.CNC agaç torna işleýiş takyklygy birneme durnukly, adatça diňe prosesleriň arasyndaky esasy ölçegleri barlamagyň we nusga almagyň birinji bölümi üçin, şeýlelik bilen gözleg wagtyny gysgaldýar.Gural ammary we awtomatiki gural çalşyjy enjam bilen CNC agaç torna ulanylanda, bir torna köp prosessli üznüksiz işlemek amala aşyrylýar, bu ýarym taýýar önümleriň öwrüm wagtyny azaldýar we önümçiligiň netijeliligini has aýdyňlaşdyrýar.

Jinan tarapyndan boşadyldyAPEXMaşyn enjamlary Co., Ltd.


Iş wagty: Iýul-27-2022