NämeLazer arassalaýjy maşynwe nähili işleýär?

Lazer arassalamak, himiki we mehaniki arassalaýyş usullaryny çalyşmak üçin ekologiýa taýdan arassa lazer ablasiýasy ýa-da fotoablasiýa usulydyr. Lazer arassalaýjy maşyn, CW (üznüksiz tolkun) lazeri ýa-da impulsly lazer bilen obýektiň üstki materialyny şöhlelendirmek we gyzdyrmak üçin lazer ablasiýa maşynynyň bir görnüşidir. ýerüsti materialy aýyrmak maksadyna ýetmek üçin bugarmak ýa-da ýokary derejä çykarmak.Lazer arassalaýjy maşynlaryň iň köp ýaýran iki görnüşi bar: biri CW süýümli lazer arassalaýjy maşyn, beýlekisi impulsly lazer arassalaýjy maşyn. CW süýümli lazer arassalaýjy maşyn yzygiderli lazer çeşmesi bilen elde arassa kelläni ulanýar.CW arassalaýjy maşynyň artykmaçlygy ýokary çykdajyly öndürijilikdir.Lazer arassalamak üçin pes talaplaryňyz bar bolsa we poslamaýan polatdan, ýumşak polatdan we demirden pos ýa-da inçe boýagy aýyrsaňyz, tygşytly CW lazer arassalaýjy maşyn talaplary kanagatlandyryp biler. CW lazer arassalaýjy enjamyň güýji 1000W 1500W 2000W.Pulsirlenen lazer arassalaýjy maşyn impuls lazer çeşmesi we galvo arassa kellesi bilen enjamlaşdyrylan.Valueokary bahaly önümleriňiz bar bolsa, esasy materiallary arassalamaly we zyýansyz, impulsly lazer arassalaýjy maşyn ulgamyny ulanmaly. Lazer arassalaýjylary lazeriň peselmegi, lazer boýagynyň aýrylmagy, lazer sinkiniň aýrylmagy, lazer filminiň aýrylmagy, lazer örtügi üçin niýetlenendir.Lazer arassalaýjy maşynlar esasan metaldan pos çykarmak, boýagy aýyrmak, örtmek, örtük aýyrmak, ýag, menek, kir arassalamak we rezin galyndy galyndylaryny arassalamak üçin ulanylýar.

habarlar

Lazer arassalamagyň dört esasy usuly bar:

1. Zir-zibili hapalamak üçin lazer göni radiasiýasyny ulanýan lazer gury arassalaýyş usuly.

2. Lazer + suwuk film usuly, ýagny ilki bilen substratyň ýüzüne suwuk plyonkanyň bir gatlagyny goýuň, soňra lazer radiasiýasyny zyýansyzlandyrmak üçin ulanyň.

3. Lazer + inert gaz usuly, ýagny lazer şöhlelenýän wagtynda inert gazy substratyň ýüzüne partlaýar.Hapa ýeriň üstünden sokulanda, ýeriň gaýtadan hapalanmagynyň we okislenmeginiň öňüni almak üçin gaz derrew ýerden çykar.

4. Hapany gowşatmak üçin lazeri ulananyňyzdan soň, poslamaýan himiki usullar bilen arassalaň.Lazer arassalaýjy çözgütlerde iň köp ulanylýan usullar ilkinji 3 usuldyr.Dördünji usul, diňe daş medeni ýadygärlikleri arassalamakda görünýär.Surfaceerüsti bejermegiň haýsy usuly ulanylýandygyna garamazdan, lazer howpsuzlygyna üns beriň.Lazer arassalaýjy awtomatlaşdyrylan we gurmak we ulanmak aňsat.Amal ýönekeý, himiki serişdeleri, mediýany we suwy arassalamak üçin m achini açyň.Onda tygşytly, fokus bilen el bilen sazlamak, ýokary tizlikli ýer arassalamak we ýeriň ýokary arassalygy ýaly artykmaçlyklary bar.Obýektleriň üstündäki rezini, ýag tegmillerini, tegmilleri, kirleri, poslary, örtükleri, örtükleri, boýaglary aýryp biler.

 

El süýümli lazer arassalaýjy maşynyň aýratynlyklary :

1. Aragatnaşyksyz arassalamak substratlaryň ýüzüne zeper ýetirmez.

2. Takyk ýerleşişine, takyk ululygyna saýlama arassalamak üçin takyk arassalamak.

3. Arassalamak işinde himiki arassalaýjy suwuklyk, sarp edilýän zatlar ýok, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

4. Ulanmak aňsat, diňe işlediň we awtomatiki arassalanmagy amala aşyrmak üçin el bilen dolandyryp ýa-da manipulýator bilen hyzmatdaşlyk edip bolýar.

5. Arassalaýyş netijeliligi wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin adaty arassalaýyş gurallaryndan has ýokary.

6. Göçme lazer arassalaýyş ulgamy durnukly, ideg we ideg zerurlygy ýok diýen ýaly.

7. Döwrebap önümçilikde ýerüsti bejermek üçin önümçilik liniýalarynyň bir bölegi hökmünde ulanylyp bilner.

habarlar

“Jinan APEX Machinery Equipment Co., Ltd.” tarapyndan çykaryldy.


Iş wagty: Iýul-22-2022