Plazma kesiji näme?

A plazma kesijimetal öndürmek üçin ýylylyk kesiji maşynyň täze görnüşidir, işleýän gazy we plazma arkasyny ýokary tizlikli we ýokary temperaturaly ýylylygy çeşme hökmünde ýerli metallary eretmek we eredilen metaly ýokary tizlikli howa akymy bilen partlatmak üçin ulanýar şol bir wagtyň özünde dar plazma kesilen tikişleri emele getirýär.Uglerod polat, poslamaýan polat, mis, alýumin, çoýun we başgalar ýaly dürli metallary kesmek üçin ulanylýar.Elektrik geçiriji metallary takyklyk bilen kesmäge mümkinçilik berýär.Cuttingokary kesiş tizligi, inçe kesilen tikişler, pes deformasiýa, ýylylyga täsir edýän kiçi zona, ulanmak aňsat we energiýa tygşytlylygy bilen tapawutlanýar.Synag arkasy bilen howada pes güýçli plazma ýaýyny döreder, bu bolsa arzan bahadan arzanladyş eder.Metaldan ýasalan önümler, metal gurluşy, maşyn gurluşygy, abatlaýyş dükany, burawlamak, gazmak, kesmek, ýelmemek we has köp metal kesmek taslamalarynda we meýilnamalarynda ulanylýar.

 

Plazma kesmegiň artykmaçlyklary näme?

Plazma kesmekmetal we metal turbalar üçin metal kesmegiň täsirli usuly bolup, ony dürli pudaklarda giňden ulanmaga mejbur etdi.

Çalt kesmek, ulanmagyň aňsatlygy, arzan bahasy, ulanmak üçin ygtybarly, köp işlemek, giňeldilen köpugurlylyk, materiallaryň we galyňlygyň giň görnüşi, plastinkanyň gysylmagyny ýok etmek, deşik tizliginde ýokarlandyrmak we dross azalmak bilen iň oňat 10 artykmaçlykdan peýdalanyp bilersiňiz.

Adaty elde we ýarym awtomat metal kesmek usuly bilen deňeşdirilende, awtomatiki CNC metal kesiş ulgamy hiliň gowulaşmagy we çykdajylaryň netijeliligi.CNC metal kesiji maşynlar kompýuterleşdirilen san taýdan dolandyrylýan plazma, ýalyn, suw uçary we lazer kesiji maşynlary öz içine alýar.CNC höwürtge programma üpjünçiligine laýyklykda awtomatiki, doly iş güni, ýokary hilli, ýokary ulanylyş we täsirli kesiş ýerine ýetirýär.

Senagat önümçiliginde metal ýylylyk kesilmegi, adatça, gaz kesmegi, plazmany kesmegi we lazer kesmegi öz içine alýar.Gaz kesilmegi bilen deňeşdirilende, plazma kesilmegi has giň kesiş diapazony we has ýokary netijeliligi bar.Inçe plazma kesiş ulgamy, materialyň kesiş ýeriniň hili boýunça lazer kesmegiň hiline ýakyn, ýöne bahasy lazer kesmekden has arzan.Materiallary tygşytlamakda we zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmakda uly artykmaçlyklary görkezdi.Bu ony el bilen ýa-da ýarym awtomatdan san gözegçiligine çykardy we san gözegçiligini kesmek tehnologiýasynyň ösüşiniň esasy ugurlaryndan birine öwrüldi.

1. Poslamaýan polat, alýumin we onuň erginleri, mis we erginler, çoýun we beýleki metal materiallar ýaly has galyň metallary kesip biler.Şeýle hem galyňlygy 150 mm-den gowrak bolan izolýasiýa materiallaryny we metal däl materiallary kesmek üçin plazma ýaragyny ulanyp bilersiňiz.

2. Kesiş tizligi çalt we önümçiligiň netijeliligi ýokary, esasanam ýokary güýji bolan inçe metallary keseniňizde önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

3. Kesmegiň hili ýokary, ýeri tekiz we tekiz, kesiş dar we ýylylyga täsir edýän zona we deformasiýa beýleki kesiş usullaryndan has kiçi.

4. Pes çykdajy, ýokary tizlik sebäpli azot ýaly arzan gazyň ulanylmagy, şol bir materialy kesmek üçin beýleki usullara garanyňda az çig mal we zähmet talap edýär.

 

Plazma nädip galyň bolup biler?

Plazma CNC kesmek ukyby: Sazlanan elektrik üpjünçiliginiň ululygyna görä, kesiş galyňlygy adatça 0,5-100mm aralygyndadyr we ýokary elektrik üpjünçiligi 100 mm-den gowrak bolup biler;CNC ýangyny kesmek ukyby: Adaty alawy kesýän fakel 6-180mm (iň ýokary 250mm), ýörite ýangyny kesýän fakel, adatça, 300 mm-den geçmeýär, elbetde, has ýokary bolmagy üçin hem düzülip bilner.

CNC plazma kesiş stoly üçin tozan kollektoryny nädip saýlamaly?

Plazma CNC kesiji maşyn üçin kabul ediji we tozany aýyrýan enjam, ýaýdan düzülen iş paneli we ýaýyň ýokarsynda ýerleşdirilen gözenege meňzeş iş ýüzüni öz içine alýar.Garaşma, iş stoluna görä keseligine hereket edip bilýän we gözenek şekilli iş ýüzüniň düýbünde ýerleşýän material kabul ediji plastinka bilen üpjün edilýär we material kabul ediji plastinka polat simli örtükli plastinka bolup, iş stolunyň aşagy göni işleýär. material kabul ediji plastinka tozany aýyrýan suw çüýşesi, tozany aýyrýan suw çüýşesiniň aşagy tigirler bilen üpjün edilýär.Materiallary kabul edýän we tozany aýyrýan enjam, maşyn tarapyndan kesilen we iş stolunyň aşagyna düşen iş böleklerini we galyndylaryny aňsatlyk bilen çykarmaga mümkinçilik berýär we şol bir wagtyň özünde, iş bölegi kesilende emele gelen metal tozan hapalanmagyny ep-esli azaldyp biler.

habarlar

 

“Jinan APEX Machinery Equipment Co., Ltd.” tarapyndan çykaryldy.


Iş wagty: Iýul-19-2022